Anna Rudnicka notariusz

Telefon stacjonarny
58 719 88 99

Telefon komórkowy
535 563 563

Dowiedz się więcej

Kancelaria

Zdjęcie notariusz Anny Rudnickej Wnętrze biuro Anna Rudnicka notariusz

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stroną internetową Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Rudnickiej.

Notariusz Anna Rudnicka urzęduje w Gdańsku w dzielnicy Strzyża, na II piętrze biurowca Company House przy Alei Grunwaldzkiej 212, vis a vis Centrum Handlowego CITY MEBLE. Szczegółową mapkę z lokalizacją Kancelarii znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej po uprzednim uzgodnieniu jej z notariuszem.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania z notariuszem na dokonanie czynności notarialnej. Notariusz może dokonać czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Ważna informacja

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Dokumenty

Do dokonania każdej czynności notarialnej niezbędne są:

ponadto do dokonania czynności notarialnej mającej za przedmiot nieruchomość niezbędne jest podanie:

Dokumenty do umów powinny być do Kancelarii dostarczone odpowiednio wcześniej (osobiście lub drogą elektroniczną) – w celu dokonania ich analizy przez notariusza oraz sporządzenia projektu umowy.

Przykładowe dokumenty:

Odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej w przypadku zakładania nowej księgi wieczystej lub odłączenia działki, zaświadczenie Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli położona jest ona w terenach, na których on obowiązuje lub stwierdzające brak takiego planu, w przypadku podziału działki: ostateczna decyzja podziałowa, w przypadku innych zmian geodezyjnych: wykaz zmian gruntowych, podstawa nabycia nieruchomości.
Odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia)
Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające, że zbywcy przysługuje prawo będące przedmiotem umowy, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych, podstawa nabycia tego prawa (np. przydział, umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia), jeżeli została dla lokalu założona księga wieczysta: odpis z księgi wieczystej.
Odpis aktu zgonu, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym przez spadkodawcę numerze PESEL, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy (aktów urodzenia oraz aktów małżeństw kobiet lub mężczyzn, którzy po zawarciu małżeństwa zmienili nazwisko), testament (o ile spadkodawca go sporządził).
Podstawa wprowadzenia umownej lub przymusowej rozdzielności majątkowej lub wyrok rozwodowy (umowa majątkowa małżeńska, wyrok sądu), podstawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych wchodzących w skład dzielonego majątku.
Postawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych będących przedmiotem umowy, w przypadku działu spadku postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zgoda lub zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
Dane osobowe założycieli, określenie firmy, podstawowe założenia umowy lub statutu.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, porządek obrad i projekty uchwał.
Odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, inwentaryzacja architektoniczno – budowlana, zaświadczenie Starosty stwierdzające, że lokal odpowiada wymogom ustawy o własności lokali i stanowi samodzielny lokal, gdy stroną czynności jest osoba prawna: dane rejestrowe i dane przedstawicieli wymagane przepisami prawa, umowa założycielska (aktem założycielskim, statutem) zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej.

Pragniemy poinformować, że wskazane wyżej dokumenty są dokumentami standardowymi dla wymienionych grup czynności. Jednocześnie w zależności od okoliczności konkretnej czynności mogą być potrzebne dokumenty dodatkowe. Dlatego w każdym przypadku zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Kancelarią.

Opłaty

Precyzyjne określenie kosztów związanych z czynnością, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi mogą Państwo uzyskać osobiście w Kancelarii albo telefonicznie lub mailowo. Wskazać należy, iż na koszty dokonania czynności notarialnej składa się:

Taksa notarialna pobierana przez Notariusza zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późń. zm.) , która uzależniona jest między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Podatki takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016 poz. 233), podatek od spadków i darowizn pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2016 poz. 205) oraz podatek od towarów i usług (VAT) pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 poz. 710).

Opłaty sądowe, które Notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje sądowi wieczystoksięgowemu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 poz. 623).

Kontakt

Wejście do biura

Dojazd:

Autobusem: przystanek Wojska Polskiego: 122, 158, 199, 315
Tramwajem: przystanek Wojska Polskiego: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Dane kontaktowe:

Anna Rudnicka notariusz
Aleja Grunwaldzka 212, p. II,
(budynek Company House)
80-266 Gdańsk
tel. 58 719 88 99
kom. 535 563 563
kontakt@notariuszrudnicka.pl
NIP: 9840153992
REGON: 364642417

Konta bankowe:

Konto własne Kancelarii w PLN
Anna Rudnicka notariusz
Aleja Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk
Rachunek bankowy numer:
69 1950 0001 2006 7939 7515 0001
prowadzony w IDEA BANK S.A.

Konto depozytowe

Anna Rudnicka notariusz
Aleja Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk
Rachunek bankowy numer:
42 1950 0001 2006 7939 7515 0002
prowadzony w IDEA BANK S.A.